Deja vu (bilingüe)

A escasos sis mesos de les eleccions tornem el valencianisme cultural a viure un “déjà vu” molt en el nostre estil. Pero esta volta, a l´igual que els ya vixcuts fa anys, és totalment real i nos vol fer caure de nou en la mateixa pedra de sempre. Cada 4 anys hem pogut observar com el partit governant s´ha enrollat en la Real Senyera i en el discurs de la valencianitat i molta gent del nostre electorat s´ha deixat enganyar. Pot ser que per este discurs valencianiste el PP no haja guanyat anteriors eleccions, pero sí que el nostre vot li ha servit per a obtindre la majoria absoluta I sense eixa majoria absoluta, hui per hui, el PP deixarà de governar en la Ctat.Valenciana.

I tot ve a colació per la ya famosa i inservible Llei de defensa de les senyes d´identitat valencianes. Dic inservible perque com ya ha confirmat el conseller de governació, no impedirà que l´AVL i les universitats públiques continuen en la seua llavor “normativisadora” del valencià i l´observatori que crearà dita llei tindrà a soles caràcter consultiu i no sancionador. Ademés de que no s´acceptà incloure cap esmena del valencianisme cultural, les nostres entitats Plataforma Valencianista PLV i Círcul Cívic Valencià CCV, decidirem valentment deixar de recolzar dita llei apartant-nos d´eixa espiral anuladora que la representa. Vegem puix com li interessa al PP tindre al valencianisme cultural per a que este li done validea als seus confusos i desesperats moviments d´última hora.

Llàstima que la RACV i Lo Rat Penat hagen caigut en este joc i vullguen formar part de l´Observatori d´una llei de senyes, que hem d´anar molt en conte en ella, tindrà una duració d´un minut en el tripartit en el poder, o pijor encara, la canviaran al seu estil i una atra volta tindrem una llei contra la llengua i cultura valencianes.

La RACV i Lo Rat Penat no deuen formar part d´este observatori. Les entitats culturals més fortes del valencianisme deuen prendre consciència de la força que tenen. És el moment d´exigir el reconeiximent de la RACV com a entitat normativa de l´idioma valencià i en el cas de Lo Rat Penat, el reconeiximent dels títuls de valencià de l´institució. Ya hem caigut massa voltes en la mateixa pedra i no servix tampoc de res estar en minoria en els llocs de responsabilitat.

No nos podem fiar d´aquells que cap convenciment personal tenen en lo que defenen i molt menys d´un partit en el que molts dels seus militants i càrrecs públics no creuen ni van a complir en eixa pròpia llei de senyes d´identitat. I com a eixemple em referixc, com no, al cas de Javier Moliner, President de la Diputació de Castelló.

¿Qué li passa a Javier Moliner? Li passa que ha mostrat les seues verdaderes cartes. Ha afirmat que creu en la falsa unitat de les llengües valenciana i catalana i esta semana nos ha sorprés una atra volta alabant la llavor catalanisadora de l´AVL i de les bases ortogràfiques de Castelló, que no normes. Unes bases que buscaven sobretot introduir la normativa de Pompeu Fabra de l´Institut d´Estudis Catalans en l´idioma valencià i que per sort no contà en l´acceptació ni el consens de tota la societat valenciana d´aquella època.

Actituts com les de Javier Moliner mostren l´intenció i el doble discurs d´aquells que controlen les institucions valencianes i fan declinar la nostra confiança i i nos fan donar irremediablement l´esquena d´una volta per totes ad aquells que cada 4 anys s´han aprofitat de la nostra força i allò que representem per a aferrar-se en el poder.

Efectivament, el “déjà vu” es fa realitat. Ya ho hem vixcut moltes voltes i ara ho tornem a viure de nou. No caiguem en la trampa. Alcem el vol valencianistes. Hora d´afrontar nous camins en més ganes, ilusió, força i germanor.

Abans d´acabar no volguera desaprofitar este artícul per a recordar al gran juriste valencià Vicent Lluïs Simó Santonja. Ex decà de la RACV, fon un ferm defensor de la llengua i cultura valencianes. I en mostra d´homenage la PLV hem demanat a l´Ajuntament de Valéncia que, tant ell com el gran poeta valencià Anfós Ramón, tinguen un carrer dedicat en la capital de tots els valencians. Són plenament mereixedors i és de llei que el tinguen. Descansen en pau estos dos grans patriotes valencians.

DÉJÀ VU A LA VALENCIANA

A escasos seis meses de las elecciones volvemos el valencianismo cultural a vivir un “déjà vu” muy en nuestro estilo. Pero esta vez, al igual que los ya vividos hace años, es totalmente real y nos quiere hacer caer de nuevo en la misma piedra de siempre. Cada 4 años hemos podido observar como el partido gobernante se ha enrollado con la Real Señera y con el discurso de la valencianidad y mucha gente de nuestro electorado se ha dejado engañar. Puede que por este discurso valencianista el PP no haya ganado anteriores elecciones, pero sí que nuestro voto le ha servido para obtener la mayoría absoluta. Y sin esa mayoría absoluta, hoy por hoy el PP dejará de gobernar en la Cdad.Valenciana.

Y todo viene a colación por la ya famosa e inservible Ley de defensa de las señas de identidad valencianas. Digo inservible porque como ya ha confirmado el conseller de gobernación, no impedirá que la AVL y las universidades públicas continúen con su labor “normativizadora” del valenciano y el observatorio que creará dicha ley tendrá solo carácter consultivo y no sancionador. Además de que no se aceptó incluir ninguna enmienda del valencianismo cultural, nuestras entidades Plataforma Valencianista PLV y Círculo Cívico Valenciano CCV, decidimos valientemente dejar de apoyar dicha ley apartándonos de esa espiral anuladora que la representa. Vemos pues como le interesa al PP tener al valencianismo cultural para que éste le de validez a sus confusos y desesperados movimientos de última hora.
Lástima que la RACV y Lo Rat Penat hayan caído en este juego y quieran formar parte del Observatorio de una ley de señas, que hemos de ir con cuidado con ella, tendrá una duración de un minuto con el tripartito en el poder, o peor aún, la cambiaran a su estilo y otra vez tendremos una ley contra la lengua y cultura valencianas.

La RACV y Lo Rat Penat no deben formar parte de este observatorio. Las entidades culturales más fuertes del valencianismo deben tomar consciencia de la fuerza que tienen. Es el momento de exigir el reconocimiento de la RACV como entidad normativa del idioma valenciano y en el caso de Lo Rat Penat, el reconocimiento de los títulos de valenciano de la institución. Ya hemos caído demasiadas veces y no sirve tampoco de nada estar en minoría en los lugares de responsabilidad.

No nos podemos fiar de aquellos que ningún convencimiento personal tienen en lo que defienden y mucho menos de un partido en el que muchos de sus militantes y cargos públicos no creen ni van a cumplir con esa propia ley de señas de identidad. Y como ejemplo me refiero, cómo no, al caso de Javier Moliner, Presidente de la Diputación de Castellón.

¿Qué le pasa a Javier Moliner? Le pasa que ha mostrado sus verdaderas cartas. Ha afirmado que cree en la falsa unidad de las lenguas valenciana y catalana y esta semana nos ha sorprendido otra vez alabando la labor catalanizadora de la AVL y de las bases ortográficas de Castellón, que no normas. Unas bases que buscaban sobretodo introducir la normativa de Pompeu Fabra del Institut d´Estudis Catalans en el idioma valenciano y que por suerte no contó con la aceptación ni el consenso de toda la sociedad valenciana de aquella época.

Actitudes como las de Javier Moliner muestran la intención y el doble discurso de aquellos que controlan las instituciones valencianas y hacen declinar nuestra confianza y nos hacen dar irremediablemente la espalda de una vez por todas a aquellos que cada 4 años se han aprovechado de nuestra fuerza y aquello que representamos para aferrarse en el poder.

Efectivamente, el “déjà vu” se hace realidad. Ya lo hemos vivido muchas veces y ahora lo volvemos a vivir de nuevo. No caigamos en la trampa. Levantemos el vuelo valencianistas. Hora de afrontar nuevos caminos con más ganas, ilusión, fuerza y hermandad.

Antes de acabar no quisiera desaprovechar este artículo para recordar al gran jurista valenciano Vicente Luïs Simó Santonja. Ex decano de la RACV, fue un firme defensor de la lengua y cultura valencianas. Y en muestra de homenaje la PLV hemos pedido al Ayuntamiento de Valencia que, tanto él como el gran poeta valenciano Anfós Ramón, tengan una calle dedicada en la capital de todos los valencianos. Son plenamente merecedores y es de ley que la tengan. Descansen en paz estos dos grandes patriotas valencianos.