L’Observatori del Menor del Síndic de Greuges com a garant dels drets de la infància i adolescència

Ahir va tindre lloc a la Seu Universitària “Ciutat d’Alacant” de la Universitat d’Alacant, la primera reunió de treball, després de la sessió constitutiva celebrada el passat 10 de juny, de l’Observatori del Menor del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

El propi Síndic de Greuges, D. José Cholbi, va obrir la sessió de treball, agraint a les entitats participants la seua col·laboració i posant-se a la seua disposició en tot allò que siga menester en benefici dels menors de la Comunitat Valenciana donada l’extrema vulnerabilitat que molts d’ells patixen degut, principalment, a les dificultats socioeconòmiques actuals. L’Observatori del Menor és un espai de treball de caràcter permanent i de naturalesa consultiva i participativa, que congrega els principals agents socials que treballen en la defensa i promoció dels drets de la infància i l’adolescència a la Comunitat Valenciana. Els seus principals objectius són:

-Crear un espai de reflexió en què tots els professionals, des de les seues respectives perspectives i àmbits d’actuació, puguen detectar i traslladar possibles vulneracions en els drets dels menors.

-Promoure el coneixement que les persones menors d’edat tenen dels drets reconeguts a la infància i la seua forma d’exercir-los.

-Potenciar la figura del Síndic de Greuges com a defensor dels drets de la infància i l’adolescència, entre este col·lectiu i els professionals del sector.

-Donar veu als principals agents socials que treballen en la defensa i promoció dels drets del menor.
-Propiciar l’elaboració d’investigacions i informes per a previndre o esmenar situacions problemàtiques.

El Ple de l’Observatori està constituit per més de 20 entitats vinculades a la protecció dels drets de la infància, que treballen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, com Save the Children,Unicef, Creu Roja o Padres 2.0. En la constitució d’este Observatori, la Comunitat Valenciana s’unix al grup de comunitats autònomes amb Observatori propi, com ja existía a Catalunya, Euskadi, Balears, Andalucia i Astúries.

El Síndic de Greuges és el nom que rep el defensor del poble de la Comunitat Valenciana, institució creada i regulada a través de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és l’alt comissionat de les Corts Valencianes per a la defensa dels drets i de les llibertats compresos en el títol I de la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La seua missió fonamental és vetlar pel compliment i respecte dels drets i de les llibertats que assistixen la persona davant les administracions públiques de la Comunitat Valenciana (conselleries, diputacions, ajuntaments o organismes públics dependents d’alguna d’estes administracions). El síndic és políticament independent. No depén de la Generalitat i actua amb objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de les seues funcions. El síndic presta un servici públic a la ciutadania completament gratuït.

Por Albert GimenoDirector de la ONG Padres 2.0

Foto: Roberto Roca