COMUNICAT DEL CONSELL RECTOR DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

CONSELL RECTOR DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓCONSELL RECTOR DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Després de la reunió celebrada l’1 de desembre de 2016 en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, a Burjassot, el Consell Rector d’aquesta Corporació ha tractat els següents punts:

En primer lloc, s’ha debatut la proposta del contracte de sistemes i serveis necessaris per a la posada en explotació de la multicontinuïtat del servei de televisió de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

En segon lloc, s’ha acordat la proposta de mandat marc, document normatiu que s’ha d’aprovar per les Corts Valencianes, que estableix les línies bàsiques que han d’inspirar l’acció del sistema públic audiovisual valencià.

Ha de ser ratificat per Les Corts i té una vigència de 6 anys, prorrogable per un màxim de 2.

Els objectius bàsics de la proposta de mandat marc són:

La defensa de la qualitat informativa i el pluralisme, així com la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones.

La promoció de la llengua i la cultura valenciana.

El suport a la diversitat i les minories socials.

La difusió de continguts culturals de qualitat i del saber en un sentit més ampli. L’enfortiment de la indústria audiovisual, augmentant el pes dels sectors de creació, producció i distribució de productes audiovisuals de la Comunitat Valenciana.

L’adequació a l’economia digital i les transformacions tecnològiques, com la transició a l’HD, i els canvis d’hàbits en el consum de la comunicació, sobretot en les generacions joves.

El treball a favor de l’accés universal als continguts audiovisuals.

L’especial atenció a la infància i la joventut, garantint la seua protecció i drets. L’assumpció de les millors condicions de professionalitat, independència i responsabilitat.

Finalment, s’aprova el reglament orgànic i funcional del Consell Rector, un document que inclou les competències de la Presidència i de la resta d’òrgans de la Corporació, juntament amb les normes de funcionament del Consell Rector. Aquest reglament seguirà la seua tramitació fins que puga entrar en vigor.

COMUNICADO DEL CONSELL RECTOR DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ Tras la reunión celebrada el 1 de Diciembre de 2016 en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en Burjassot, el Consell Rector de dicha Corporación ha tratado los siguientes puntos:

En primer lugar, se ha debatido la propuesta del contrato de sistemas y servicios necesarios para la puesta en explotación de la multicontinuidad del servicio de televisión de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En segundo lugar, se ha acordado la propuesta de mandato marco, documento normativo que ha de ser aprobado por Corts Valencianas, y establece las líneas básicas que deben inspirar la acción del sistema público audiovisual valenciano.

Debe ser ratificado por les Corts y tiene una vigencia de 6 años, prorrogable por un máximo de 2.

Los objetivos básicos de la propuesta de mandato marco son:

La defensa de la calidad informativa y el pluralismo, así como la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

La promoción de la lengua y la cultura valenciana.

El respaldo a la diversidad y las minorías sociales.

La difusión de contenidos culturales de calidad y del saber en un sentido más amplio.

El fortalecimiento de la industria audiovisual, aumentando el peso de los sectores de creación, producción y distribución de productos audiovisuales de la Comunitat Valenciana.

La adecuación a la economía digital y las transformaciones tecnológicas, como la transición al HD, y los cambios de hábitos en el consumo de la comunicación, sobre todo en las generaciones jóvenes.

El trabajo a favor del acceso universal a los contenidos audiovisuales.

La especial atención a la infancia y la juventud, garantizando su protección y derechos. La asunción de las mejores condiciones de profesionalidad, independencia y responsabilidad.

Por último, se aprueba el reglamento orgánico y funcional del Consell Rector, un documento que incluye las competencias de la Presidencia y del resto de órganos de la Corporación, junto con las normas de funcionamiento del Consell Rector.

Este reglamento seguirá su tramitación hasta que pueda entrar en vigor.